عنوان صفحه

وظایف مدیریت سرمایه گذاری 

  • یکپارچگی و انسجام کلیه فرایند جلب و جذب سرمایه گذار با رویکرد حاکمیتی / توسعه ای
  • معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران و ارائه مشوقهای لازم با هماهنگی وزارت نفت
  • ایجاد فرصت یکسان جهت متقاضیان سرمایه گذاری با برگزاری فراخوان عمومی جهت واگذاری طرح های جدید صنعت پتروشیمی ایران و انتخاب اصلح بر اساس معیارها و شاخص های ارزیابی مشخص و مصوب
  • تعامل لازم با ارگان ها و سازمانهای ذیربط خصوصا سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصاد و دارايی برای جذب سرمایه گذار
  • پشتیبانی و هماهنگی با ارگان ها و سازمانهای ذیریط جهت تامین زیرساختهای اولیه از قبیل راه های دسترسی، انشعابات آب، پساب، برق و گاز و ...
  • ارائه کمک،‌ تسهیل و تشویق های لازم جهت سرمایه گذاری در مناطق ویژه از جمله شهرک های صنعتی تخصصی و پارکهای و هابهای پتروشیمی
  • صدور و تمدید موافقت اصولی طرح و معرفی متقاضی به مراجع ذیربط