عنوان صفحه

  • برقراری ارتباط با شرکت ها و موسسات مالی خارج از کشور و دریافت بسته های پیشنهادی
  • اولویت بندی طرح های صنعت پتروشیمی جهت معرفی به بانک ها، شرکت ها و موسسات مالی و خطوط اعتباری
  • برقراری و افزایش تعامل با کشورهای خارجی از طریق سفارت خانه های ایران در حوزه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و آشنایی با موسسات مالی توانمند جهت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران
  • توانمند کردن شرکت های بخش خصوصی جهت استفاده هرچه بهتر از منابع مالی خارجی
  • ایجاد و ارائه مشوق ها به بانک ها، شرکت ها و موسسات مالی معتبر خارج از کشور
  • مشخص کردن دانش های فنی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی ایران بعنوان نیازمندی ها در نشست های کمسیون متمرکز اقتصادی ایران با کشور های صاحب دانش فنی های فوق
  • معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ایران در قالب برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی در حوزه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی